• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

Przedstawiamy opracowanie pt. „Zakres kompetencji referendarza sądowego - doświadczenia, wnioski, rekomendacje”. Jest to krótki raport na temat kierunków nowelizacji zakresu kompetencji referendarza sądowego. Zawiera m.in. wstępną ocenę projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Raport powstał w związku z planowaną na dzień 30 marca 2011 roku debatą w siedzibie HFPC- transmisja on-line. Zapraszamy do dyskusji na forum.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych prostuje informację podaną w artykule: "Nakazy zapłaty bez klauzuli wykonalności" w Gazecie Prawnej z dnia 9 marca 2011 r. Treścią apelu, podpisanego m.in. przez naszą organizację, nie jest postulat zniesienia wymogu uzyskania klauzuli wykonalności na nakazy zapłaty, jak błędnie podano w tym artykule prasowym, ale postulat zniesienia wymogu uzasadniania z urzędu postanowień w przedmiocie klauzuli wykonalności orzeczenia sądowego, w tym nakazu zapłaty. Postulujemy również dostosowanie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych do Konstytucji.
W dniu 7 marca 2011 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu z Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa – podczas spotkania poruszono temat zakresu kompetencji orzeczniczych referendarza sądowego, pozycji ustrojowej referendarza sądowego w projektowanej zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3655) oraz propozycji ponownego wprowadzenia do sądów powszechnych asesora sądowego i problematyki kształtowania kadr w wymiarze sprawiedliwości.
W dniu 3 marca 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361). Relacja prasowa z prac Komisji.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przedstawiła projekt ustawy o zmianie k.p.k. i k.p.w., który zakłada powierzenie referendarzowi niektórych czynności w postępowaniu karnym i o wykroczenia. Przede wszystkim są to czynności związane z prawem pomocy, kosztami sądowymi, wyznaczeniem obrońcy oraz niektóre czynności wstępne i porządkowe. Na uwagę zasługuje propozycja powierzenia referendarzowi prowadzenia posiedzenia pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego. Kompetencje referendarza w większości zostały ujęte w sposób wąski i kazuistyczny.
Zapraszamy do zgłaszania uwag na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia.
Projekt i uzasadnienie
Relacja prasowa z konferencji naukowej w Sądzie Okręgowym w Lublinie współorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych.
W dniu 26 lutego 2011 roku odbyło się w Lublinie Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych. Na podstawie podjętych uchwał  zatwierdzono  sprawozdanie finansowe za 2010 rok, sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2010 rok, udzielono absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wykonanych w 2010 roku obowiązków, podjęto uchwałę o przeznaczeniu składek członkowskich w 2011 roku, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla