• OSRS
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych jest organizacją zrzeszającą referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie powstało w lutym 1999r z inicjatywy grupy referendarzy sądowych z okręgu katowickiego i zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 11 marca 1999r Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny pod numerem Rej.St.A-2315.
Postanowieniem z dnia 08 maja 2001r Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie zostało przerejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004155. Początkowo siedzibą Stowarzyszenia było miasto Tarnowskie Góry, natomiast od dnia 12 maja 2001r, w wyniku uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków, siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie przy ulicy Skawińskiej 23/8.

Celem Stowarzyszenia, zgodnie z treścią § 5 Statutu, jest:
- działanie na rzecz integracji zawodowej referendarzy sądowych, propagowanie idei integracji zawodowej referendarzy w Polsce oraz idei integracji z referendarzami krajów europejskich, prowadzenie badań nad warunkami pracy i możliwościami ich poprawy,
- krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspomaganie, promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących prawa polskiego i prawa europejskiego, propagowanie idei racjonalnego tworzenia prawa,
- podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji,
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w następujący sposób:
- dobrowolne zrzeszanie referendarzy sądowych i aplikantów referendarskich, zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia, podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie statusu zawodowego referendarza sądowego, publikowanie wydawnictw okolicznościowych i periodycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia, organizowanie seminariów, wykładów, kongresów, zjazdów i kursów szkoleniowych,
- krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą, uczestniczenie w seminariach, sympozjach i w kongresach, zarówno krajowych jak i zagranicznych mających na celu promowanie idei racjonalnego tworzenia prawa i wymianę doświadczeń w tym zakresie,
- podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie inicjatyw, przygotowywanie i promowanie projektów rozwiązań prawnych usprawniających funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorczości w Polsce, uczestniczenie w procesie tworzenia prawa,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji poprzez podejmowanie inicjatyw, przygotowywanie i promowanie projektów rozwiązań prawnych usprawniających funkcjonowanie i pracę wymiaru sprawiedliwości, uczestniczenie w procesie tworzenia prawa, opiniowanie przedstawianych projektów aktów prawnych,
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności poprzez współpracę z Europejską Unią Referendarzy Sądowych na gruncie organizowania kongresów, przygotowywania projektów aktów prawa unijnego oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i zagranicznych organizacji prawniczych, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną, w szczególności Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Referendarzy Sądowych (EUR).

Na chwilę obecną Stowarzyszenie zrzesza ok. 150 członków.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich.

Szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia znaleźć można w Biuletynach Informacyjnych, opublikowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia w dziale Biuletyn Informacyjny Bieżące informacje o działalności Naszej organizacji uzyskać można w dziale Aktualności
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla